SHOP# SHOP NAME LOCATION LEVEL
IAB04,11 Welning Better shoes co ltd DM1 GF
GBA33 Xiang Teng Trading FZCO DM1 GF
GBN05-06 Xiang Teng Trading FZCO DM1 GF
GBB11 Xiangyu Trading FZCO DM1 GF
GD50 Yaao Leather FZCO (ARIABELLA) DM2 GF
HAG03/10 Yaersa Trading FZCO DM1 GF
IAB06-07 Yaersa Trading FZCO DM1 GF
IAF04/09 Zhe Jiang Deshing FZCO DM1 GF
HBI01 Zhong Hai Trade FZCO DM1 GF