SHOP# SHOP NAME LOCATION LEVEL
GA14 / GA16 Zhejiang Anji Zhishang Building Materials FZCO DM2 GF
GAE05 Zhejiang Best Plastic FZCO DM1 GF
GAE06 Zhejiang Best Plastic FZCO DM1 GF
HAA19 - HAA25 ZHONGDI TRADE FZCO   DM1 GF