SHOP# SHOP NAME LOCATION LEVEL
FB41 Zhonglian Sifang Electronic Technology Trading-FZCO DM2 FF
Zone B (B-90) ZHONGLU INTERNATIONAL BRANCH1 Zone B GF
FAL06 Zhonglu International FZCO DM1 GF
HBA19-20 Zhulainbihe FZCO DM1 GF
HAA25 Zi Hao Trading FZCO DM1 GF
IBG10-12 Zimming Trading FZCO DM1 GF
EAB08 ZJW Trade FZCO DM1 GF
BAA01 Zongli Industrial Trade FZCO DM1 GF
BAA03,04 Zongli Industrial Trade FZCO DM1 GF
FB47 Zun Wei Trading FZCO (Ipower) DM2 FF